1- بیمه تامین اجتماعی

2- کمک رسان ایران (SOS)


3- بیمه ایران

4- بیمه آسیا

5- بیمه خدمات درمانی ( کارکنان دولت - سلامت همگانی - روستائی -  سایر اقشار )

6- بیمه بانک سپه

7- بیمه البرز

8- بیمه کوثر

9- بیمه دانا

10- بیمه رازی

11- بیمه سینا

12- بیمه آتیه سازان حافظ

13- بیمه میهن

14- بیمه کارآفرین

15- بیمه کارکنان شهرداری

16- وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

17- بیمه سامان

18- بیمه نیروهای مسلح ( از تاریخ 95/11/15 )

19- بیمه بانک ملی

20- صنایع هواپیمائی ایران

21- بیمه ملت