بیمارستان مریم در مسیر پیشگیری

با نام یگانه خالق خلاق به نام خدای مادر و کودک
ما بر آن شده ایم که در مهد زایش عشق و محبت «مریم»، رسالتی پیغمبرگونه بر دوش کشیم تا کوچه های تاریخ ضلالت را روشنایی بخشیم، تا چراغ راه مادرانی باشیم که به زودی تحفه های نور الهی را در آغوش می کشند تا هر چه زیباتر این امانتهای الهی را به ثمر نشانند و فرزندانی سالم، شاداب، شجاع، دانا و توانا بسازند وزیر چتر امنیت این کودکان، مادران سالم، شاداب و آرام بیارامند.
رسالت این است که به حول و قوه خداوند در مکتب آموزش انجام می پذیرد. مریم آنچه آموخته است از علم و کتاب و تجربه بی ریا، بی واسطه و بی چشمداشت در طبق اخلاص می گذارد و به شما مادران امروز و آینده تقدیم می کند تا زکات علممان شود و حاصل مادران و فرزندانی شایسته گردد.
مریم دست یاری به سویتان دراز می کند و امید ثواب از یزدان پاک دارد.
ما از آنچه توشه علم داریم می بخشیم و از منبع لایزال حکمت می ستانیم. بیایید و دست یاری ما را بفشارید.
هر یکشنبه ساعت  10:30  الی 12 صبح، بیمار ستان مریم شما را به محفل علم و دانش در مورد آنچه ما و کودکانمان نیاز دارند، دعوت می کند.


شرکت در کلاس ها با ثبت نام قبلی مقدور می باشد