مدارک مورد نیاز جهت بستری بیمار
شماره مدارک زایمان بستری نوزاد
1 کپی تمام صفحات شناسنامه همسر و خود بیمار بله بله
2 کپی پشت و روی کارت ملی همسر و خود بیمار بله بله
3 کپی صفحه اول بیمه شده و کپی دفترچه بیمه گر اصلی بله بله
4 کارت بیمه درمانی بله بله
5 کپی تمام صفحات شناسنامه پدر ، مادر و کودک بله
6 کپی پشت و روی کارت ملی پدر و مادر بله
7 کپی گواهی تولد نوزاد بله