زایشگاه بیمارستان مریم
 

انجام زایمان طبیعی بدون درد :
 با کمک انتونوکس ، Tens، روشهای تن آرائی ، اپیدورال ، اسپاینال
همراهی همسر یا یکی از نزدیکان در سیر لیبر در کنار مادر
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  بلا فاصله پس از زایمان NVD
امکان فیلم برداری در حین عمل
شیردهی سریع پس از NVD
ارائه آموزشهای مورد نیاز اعم از شیردهی ، غربالگری ، واکسیناسیون به مادر و آموزش زایمان فیزیولژیک
چاپ عکس متولدین این مرکز در ماهنامه بیمارستان
مانیتورینگ قلب جنین جهت برسی سلامت کامل جنین  در طول لیبر