سیاستهای کلان بیمارستان

 
ذینفعان عناوین سیاست حوزه
کارمندان بیمارستان بیماران بکار گیری ، جذب و نگهداشت نیروهای توانمند و دارای صلاحیت حرفه ای و اخلاقی نیروی انسانی
کارمندان - بیمارستان پرداخت به موقع حقوق و مزایا متناسب با قانون کار و پرداخت پاداشهای فصلی و مبتنی بر عملکرد
کارمندان بیماران - جامعه جلب  رضایتمندی کلیه کارکنان و رعایت احترام و حفظ صیانت و حقوق آنها
کارمندان بیمارستان جامعه پیش گیری و ارتقاء سلامت کارکنان
کارمندان بیماران بیمارستان وزارت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزشهای عملی و علمی آموزش
کارمندان اختصاص بودجه سالیانه جهت آموزش کلیه کادر درمان
کارمندان جامعه وزارت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی همکاری در پژوهش ها با رویکرد نو آوری و برنامه ریزی برای دستیابی به پیشرفت
بیمارستان کارکنان گیرنده گان خدمت سیاست گذاری تامین تجهیزات به روز با فن آوری نوین پزشکی تجهیزات پزشکی
بیمارستان - بیماران به روز رسانی و نگهداشت تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت و درمان شرکت های دارویی- بیمار تامین دارو و لوازم مصرفی مطابق با دستورالعمل های ابلاغی نظام بالادستی
سازمانهای بالادستی توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی
بیمار رعایت منشور حقوق بیمار حقوق گیرنده خدمت
گیرنده گان خدمت- جامعه وزارت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ترویج زایمان طبیعی و پیشگیری از سزارین های بدون علت
بیمار سازمانهای بالادستی بیمه ها رعایت تعرفه های مصوب خدمات ابلاغی از وزارت بهداشت ودرمان
بیمار کارکنان توجه ویژه به ایمنی بیماران و ارائه به موقع مراقبت و خدمات
جامعه بیمار کارکنان وزارت بهداشت و درمان بیمارستان سازماندهی خطاهای پزشکی و افزایش همکاری پزشکان و کارکنان در زمینه گزارش دهی خطا
بیمار جامعه کارکنان - کنترل عفونت بیمارستانی
بیمار جامعه وزارت بهداشت و درمان ارتقاء سلامت گیرنده گان خدمت
کارکنان شهرداری سازمان دفع  پسماند- سازمان محیط زیست- جامعه بیمارستان بیمار کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگی های تهدید کننده حیات سیاستهای کلی
بیماران - پیمانکاران کسب اطمینان از عملکرد پیمانکاران منطبق بر قراردادها منعقد شده
گیرنده خدمت بیمارستان - کارکنان اختصاص درآمد به طرح های عمرانی و توسعه بیمارستان
بیمه ها بیمارستان همکاری و تعامل با سازمانهای بیمه گر
وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی- بیمار همراهان کارکنان پیاده سازی استاندارهای اعتباربخشی
گیرنده گان خدمت بهبود مستمر کیفیت
رئیس هیات مدیره                                                    نائب رئیس تیم حاکمتی                                     منشی هیات مدیره