ارائه اینترنت رایگان در بیمارستان مریم

جهت رفاه حال بیماران و همراه محترم در بخشهایی از بیمارستان اینترنت رایگان ( Wifi ) رائه می گردد که عزیزان با مراجعه به واحد انفورماتیک یا هماهنگی با پرسنل بخش می توانند از این امکان بهره مند گردند.